KÖMÜR YARDIMI
29 Mayıs 2012
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN 2012/2858 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARLARININ UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR GENELGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç, Kapsam ve Dayanak
 
MADDE 1- (1) Bu genelgenin amacı Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına dair usul ve esasların saptanmasıdır. Bu Genelge Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 2012/2858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6 ıncı maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
MADDE 2- (1)Bu Genelgenin uygulanmasında;
ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
Hazine: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,
SYGM: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,
Kararname: 2012/2858 sayılı Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararım,
TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Kuruluşlar: TKİ ve TTK’yı,
TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
Valilik: 81 ilin valiliğini, .
CİF Satış Esası: Kuruluşların FOB kömür satış fiyatına sigorta, taşıma, ve taşıma ile ilgili tüm giderler ilave edilmek suretiyle belirlenen satış fiyatını gösteren esasları, ifade etmektedir.
 
İlkeler
MADDE 3-(1) Kararname kapsamında görev üstlenen kurumlar faaliyetlerini aşağıdaki ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir.
a)    II ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitine özen gösterilecektir.
b)    Kararname kapsamındaki uygulamalar Hâzineye en az mali yük getirecek şekilde yürütülecektir.
c)     Kararname kapsamında dağıtılacak kömürün en uygun vasıtalar ve en düşük maliyetlerle dağıtımı sağlanacaktır.
d)    Kararname kapsamında görev alan merciler koordinasyon içinde hareket etmeye özen göstereceklerdir.
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Miktar ve Sevkiyat
MADDE 4-(1) II ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg. bedelsiz kömür verilecektir.
(2)    Valiliklere gönderilecek kömürler, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK’nın sorumluluğunda nakledilecektir. Bu doğrultuda;
a)     Kömürlerin teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar ilgili Kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecektir.
b)    Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafımdan ödenecektir.
c)     Kömür sevkiyatları, valiliklerin bildireceği miktar ve teslim yerine göre TKİ ve TTK’nın temin ve sevkiyat programına göre yapılacaktır.
d)    Kömürlerin kış gelmeden önce fakir ailelere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını teminen, kömür talep miktarları, fakir aile sayıları, valiliklerin kömürü teslim alacağı nokta, kömür teslim mutemetlerinin isimleri, kömür dağıtımı ile ilgili koordinasyondan sorumlu görevlilerin adı, soyadı, unvanı, telefonu, faks, e-mail adresleri valilikler tarafından kuramlara iletilecektir.
e)          Vilayet merkezinde, kurumlar ile bilgi akışının sağlıklı ve hızlı yürümesini teminen, oluşturulacak büroya internet erişimli bilgisayar aracılığı ile il merkez ve ilçelerinin kömür dağıtımına ilişkin bilgilerinin ulaştırılması sağlanacaktır.
(3)     Dağıtılacak kömürün miktarının öngörülebilmesini teminen,
valiliklerce üç ay öncesinden TKİ’ye bildirilecektir. Ancak, bu bildirimler öngörü yapılması amacına yönelik olup, fakir ailelerin sonradan da çıkabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına engel teşkil etmeyecektir.
(4) Valilikler, teslim alınan kömürlerin tesellüm bilgilerini, mutabakat için TKİ, TTK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. Kuruluşlar muhasebeleştirme işlemlerini bu mutabakatlara göre yapacaklardır.
Valiliklere teslimi yapılacak kömürlerle ilgili olarak;
a)     Boşaltma işlemleri esnasında kömür torbalarının yırtılmaması için usulüne uygun bir şekilde boşaltma işleminin yapılması gerektiği,
b)    Kömürlerin kimyasal özelliklerinden dolayı yanma tehlikesinin olduğu, bu nedenle kömürlerin stoklanmadan muhtaç ailelere ulaştırılması gerektiği,
c)     Eğer stoklama zorunlu ise, kömürün uygun stoklanması ve stokta fazla bekletilmemesi,
d)    Uygun stoklanmayan veya stokta fazla bekletilen kömürde, fiziki bozulmadan dolayı tozlaşma olabileceği, oluşacak toz kömürlerin geri alımı söz konusu olmayacağı,
e)     Valiliklerce tespit edilmek üzere; demiryolu ile gönderilecek kömürler istasyonlarda vagonda, karayolu ile gönderilecek kömürler ildeki kömür teslim deposunda, deniz yolu ile gönderilecek kömürlerin ise limanda teslim alınacağı,
konulan dikkate alınacaktır.
 
 
 
 
Teslim noktasında ortaya çıkacak;
a)     Teslimatın demiryolu veya denizyolu ile yapılması durumunda vagon veya geminin
     boşaltılması ile oluşacak masraflar,
b)     Kömürün limanda bekleme ve valiliklerce belirlenen noktaya sevkiyat masrafları,
c)     İstasyonlarda kömürün zamanında boşaltılmamasından kaynaklanan somaj cezası ve diğer oluşacak   
      masraflar,
d)     Gerekli olması halinde liman ve istasyonlarda kömürün mükerrer yüklenme ve boşaltılmasından   
     dolayı oluşabilecek zayiat ve masraflar, ilgili kuruluşlar tarafından karşılanmayacaktır.
Görevlendirme;
MADDE 5- (1)TKİ ve TTK Genel Müdürlüklerinin CİF satış esaslarına göre valiliklere gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı -geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilecektir.
(2)     TKİ aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin oluşması halinde 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü maddesi (r) bendi hükmü kapsamında kömür temin edebilecektir:
a)    Kömürün TKİ üretim tesislerinden temin edilmesinin teknik nedenlerle mümkün olmaması.
b)    Mali veya coğrafi nedenlerle temin edilecek kömürün, TKİ tesislerinden temin edilecek kömürden daha düşük maliyetli olduğunun tespit edilmesi.
(3)   TCDD ile taşınacak kömüre TKİ tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK, TCDD ile öncelik ve taşıma konusunda protokol yapacaktır.
Organizasyon ve Teslime Konu Kömürlerin Nitelikleri
MADDE 6-(1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılacaktır.
(2)   Kömürün teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecektir.
(3)     Dağıtılacak kömürün niteliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğini n Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.
(4) 2012 yılında yapılacak kömür yardımlarının muhtaç ailelere zamanında ulaştırılabilmesi için, il ve bağlı ilçeler dâhil, ihtiyaç duyulan kömür miktarının ve teslim yerinin kuruluşlara süresi içinde bildirilmesi, kömürün teslim alınmasına ilişkin tüm hazırlıkların yapılması, kömürün Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğu ve kömürün il merkez ve ilçelerine dağıtımına ilişkin tüm organizasyondan valiliklerin sorumlu olacağı hususunda, valilikler bilgilendirilecektir.
(5)    Kömürün valiliklerce teslim alınmasından, ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından vatandaşlara ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte oluşacak masrafların nasıl karşılanacağı konusunda il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları bilgilendirilecektir.
(6)   Dağıtıma konu olan kömürlerin evsafa uygunluğunun değerlendirilebilmesini teminen TKİ ve TTK tarafından sevkiyat öncesi gerekli denetimler yapılacaktır. Sevkiyat sonrasında ise valilikler tarafından örnekleme yöntemi ile periyodik analizler yapılacaktır. Evsafa uygun olmayan kömürler dağıtıma konu edilmeyecektir.
(7)   Dağıtıma konu kömürlerin ilgili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından dağıtıldığına ilişkin yanlış bir algılamaya mahal verilmemesini teminen kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
 
Görev Zararı
 
MADDE 7- (1)TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından CİF satış esaslarına göre Hâzineye en az yük getirecek olan pazarlama ve satış yöntemine dayalı olarak valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenir.
(2)    Söz konusu Kararname çerçevesinde TKİ ve TTK müessese/işletmelerinden temin edilen ve münhasıran kuruluşların tesislerinde üretilmiş kömürler için tespit edilecek satış fiyatı söz konusu kuruluşların teshine yönelik müessese/işletme bazında, bir önceki ay ortalama satış fiyatıdır.
(3)   TKI’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (r) bendi hükmü kapsamında temin ettiği kömürün alış fiyatı; ELİ ve GLİ işletmelerinden teshine verilen kömürün eş kalorifık değeri ile nakliye ton/km birim fiyatı baz alınmak kaydıyla tespit edilir. Söz konusu kömürlerin nakliye ve KDV dahil alış fiyatı; hiç bir şekilde kuruluşun teshine yönelik müessese/işletme bazında bir önceki ay ortalama satış fiyatına, nakliye ton/km birim fiyatı ve KDV’nin eklenmesi ile bulunacak tutarı aşamaz. TKİ bu şekilde temin edilen kömürlerin alış fiyatının en düşük düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almakla sorumludur.
(4)   Yürütme
(5)   MADDE 8-(1) Bu Genelge hükümleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülür.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
 
Süleyman KARAKOÇ
Türkiye Kömür İşletmeleri Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı
Tel: 0.312.540 16 65
e-mail: karakocs@tki.gov.tr
Derviş GÜLTEKİN
Türkiye Kömür İşletmeleri Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı
Tel: 0.312.540 17 73
e-mail : gultekind@tki.gov.tr