Piyasa Denetimi ve Gözetimi Yaptırımları

 
Denetimlerde CE ve G işaretlemesi kontrolü ile Teknik Dosya Kontrolleri yapılmakta olup, bu denetimler sonucunda tespit edilen eksiklik/aykırılık veya kanuna uygun olmayan durumların belirlenmesi halinde 4703 Sayılı Kanun’da yazılı ceza miktarları 01.01.2012 tarihinden itibaren aşağıdaki gösterilen miktarlarda uygulanacaktır.
Ceza hükümleri
Madde 12-Bu Kanunun;
 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 2.717 TL, Üst Limit 6.795 TL,
(Yeni, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünleri, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadan piyasaya arz eden üreticilere uygulanır.)
 
b)    5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 13.591TL, Üst Limit 33.981 TL, 
(Piyasaya güvenli ürün arz etmediği tespit edilen üreticilere uygulanır.)
 
c)    5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt
limit 2.717 TL, Üst Limit 6.795 TL, 
(Ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamayan, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemeyen; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmeyen, şikayetleri soruşturmayan ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmeyen, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almayan üreticilere uygulanır.)
 
d)    5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 2.717 TL , Üst Limit 6.795 TL , 
(İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen üreticilere uygulanır.)
 
e)    5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında alt limit 1.358 TL , Üst Limit 3.397TL , 
(Sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz eden; faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi vermeyen dağıtıcılara uygulanır.)
 
f)     5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında alt limit 6.795 TL , Üst Limit 16.989 TL ,
(Uygunluk işaretini veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgeleri tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olmadan kullananlara uygulanır.)
 
g)    9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında alt limit 33.981 TL , Üst Limit 84.953 TL ,
(İlgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
 
h)    9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında alt limit 6.795 TL ,Üst Limit 16.898 TL , İdari para cezası uygulanır.
(Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen; faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, faaliyetleri sona erdikten sonra aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim etmeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.