Sivas İli, Kangal Belediye Başkanlığının 11.09.2017 Tarihli Ve 1418 Sayılı Yazısı İle İletilen Kangal İlçesi, Reşadiye Mahallesinde Yer Alan Ve Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Değişikliï
10 Ekim 2017

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Sivas İli, Kangal Belediye Başkanlığının 11.09.2017 tarihli ve 1418 sayılı yazısı ile iletilen Kangal İlçesi, Reşadiye Mahallesinde yer alan ve Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında (ÇDP) "büyük alan kullanımı gerektiren kamu alanı" olarak tanımlı alanda yer alan 500 Evler Sosyal Tesisleri'nin bir kısmının 20.05.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Hazinesine bir kısmının da Kangal Belediye Başkanlığı'na devredilmesi sonrasında alan içerisinde yer alan lojmanların kat irtifaklarının kurulması, ilkokul, sağlık tesisi alanı, cami alanı ve diğer yapıların diğer kurumlara devredilebilmesi için imar planlarının hazırlanarak imar uygulamalarının yapılması gerektiğinden söz konusu alanın ÇDP'de "kentsel yerleşik ilan" olarak düzenlenmesi talebi değerlendirilmiş; 1/100.000 ölçekli planın "8.1.1. Kentsel Yerleşme» Alanları" hükmü uyarınca kentsel yerleşik alanlarda konut alanları ile eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, açık ve kapalı spor alanları, yeşil alanlar, kamu kurum alanları, trafo vb. gibi sosyal ve teknik alt yapı alanları ile ticaret alanları, küçük sanayi sitesi alanları, turistik tesis alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları vb. gibi çalışma alanları yer alabileceğinden bahse konu talep uygun görülmüş ve ÇDP'de "büyük alan kullanımı gerektiren kamu alanı" olarak tanımlı bahse konu alanın "kentsel yerleşik alan" olarak düzenlendiği Çevre Düzeni Planı'nın J-38 paftasını kapsayan Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca 26.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz www.csb.gov.tr/gm/mpgm internet adresinde yayınlanmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin  33. maddesinin birinci fıkrasında “   Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir” denilmektedir.

Bu doğrultuda; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10.10.2017 tarihinde Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği için; Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve İl Müdürlüğümüzün internet sitesinde 10.10.2017 tarihinden itibaren otuz gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

10.10.2017