YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Çalışma Alanları;

 Yapı Denetim Personel ve  Çalışma Alanı;
 
Şube Müdürü (Yük.Jeoloji Mühendisi –Vekaleten), 1 İnşaat Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Yüksek Mimar ve 1’er adet makine ve inşaat teknikeri olmak üzere toplam 6 personel ile hizmet vermektedir.
 
Çalışma Alanı; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında;
 
- 3194 sayılı İmar Kanunun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler,
 
- 3194 sayılı İmar Kanunun 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabii olmayan yapılar,
 
- Tek parselde, bodrum kat dışında en çok iki katlı ve toplam alanı 200 m2 yi geçmeyen müstakil yapılar haricinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak tüm yapıların denetimini kapsamaktadır.
 
- Yapı Denetim Kuruluşlarının Denetlenmesi.
 
- Personel istifası ve işe başlama.
 
- Kontör Yüklemesi: Yapı denetim kuruluşlarının, Yapı Denetim Sisteminde gerçekleştireceği işlemlerde kullanacakları kontörlerin, sistem üzerinden kuruluşların adına yüklenmesi.
 
- Fesihname; Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshi sonrası inşaat mahallinde tespit yapılması ve bu tespitlerin rapora bağlanması.
 
İlimizde Yapı Denetim komisyonunca yapılan kura sonucu Zara Yapı, Şimşekler Yapı, Selçuklu Yapı, Güzel Yapı As-Ya Yapı, Em-Ka Yapı, Kayalar Yapı, Yücel Yapı, İntek, Tokgöz Yapı ve Asel Yapı olmak üzere 11 adet asil Yapı Denetim kuruluşu belirlenmiştir.
 
 Yapı Malzemeleri Personeli ve Çalışma Alanı; 
 
 Yapı Denetimi'nde de görevlendirilmiş olan 1 Yüksek Mimar, 1 Elektrik Mühendisi, 1 İnşaat Yüksek Mühendisi ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı personeli olan  1 İnşaat Teknikeri, 1 Teknisyen ve 1 işçi olmak üzere toplam 5 personel ile hizmet vermektedir.
         Çalışma Alanı; 08.06.2004 tarihinden beri yürürlükte olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında;
 
- Tüm yapılarda standartlara uygun malzemelerin kullanımını sağlamak, yapı denetim sistemini geliştirerek etkin, izlenebilir ve sürekli hale getirmek,
 
- Kamu, özel sektör, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm yapıların; güvenli, sağlıklı ve kaliteli yapımını sağlamak, bina envanter çalışmalarını yürütmek,
 
- Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 
- Laboratuar hizmetleri; kamuya ait mevcut ya da yapımı devam inşaatlarımıza ait deney ve testler yapmak, rapora bağlamaktır.       
           
         
 
 
 
Yapı Denetim Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
 
YİBF Fesih İşlemi: İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış ve ya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapı için Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
Dilekçe
İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı
Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname
Dağıtım;
Karşı taraf, (Mal Sahibi / Yapı Denetim)
İlgili İdaresi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
 
Denetçi İşe Başlama İşlemi:
 
Müracaat evrakları:
Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
Denetçi taahhütnamesi
Denetçi belgesi fotokopisi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
İkametgah belgesi
Ek:2 (Matbu belge örnekleri)
 
 Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:
 
Kontrol elemanı müracaat evrakları:
Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
KE taahhütnamesi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
E posta adresi
SGK İlişiksiz Belgesi
T.C. Kimlik numarası beyanı
İlgili meslek odası kayıt belgesi
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış  belgesi
İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
• *Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
 
Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:
 
Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
YKE taahhütnamesi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
SGK İlişiksiz Belgesi
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
• **Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Ek: 3 (Matbu belge örnekleri)
 
Denetçi, Kontrol Elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:
Noterce düzenlenm
iş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname
Dağıtım;
Yapı Denetim Kuruluşu,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
İlimizde Yapı Denetim Kuruluşları
DURUMU
SAYISI
Faal bulunan
11
Geçici süreli olarak durdurulan
-
İzin belgesi iptal edilen
-
Toplam YDK sayısı
11
Denetçi Mimar-Mühendis
Kontrol elemanı
Yardımcı kontrol elemanı
 
 
 
Yapı Malzemeleri ve PGD  Görevleri:
29.04.1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (Construction Products Directive - CPD) uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız görevlendirilmiştir.
Bu görevlendirmeden hareketle yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (89/106/EEC) geçiş süresi 01.01.2007 tarihinde bitmiş olup; bu tarih itibarıyla faaliyetleri başlamıştır.
Bu çerçevede Bakanlığımızca belirlenen sektörlere ilişkin “CE” si bulunan malzemelere uygunluk denetimi yapılmaktadır. “CE” si bulunmayan firmalara ilişkin bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca ilimizde Hazır beton üreticilerine yönelik denetimler rutin bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalar beton kalitelerinin artırılmasına büyük katkılar sağlayacaktır.
Aynı kanun kapsamında diğer yapı malzemelerine ilişkin çalışmalarda devam etmektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hazır beton firmaları ve bunlara ait santrallerden düzenli periyotlarla yukarıda belirtilen tarih aralığında 68 adet hazır beton denetim çalışması yapılmıştır.
Hazır beton firmalarından alınan beton numuneleri 1 gün şantiye ortamında bırakılmış ve Müdürlüğümüz Laboratuarına getirilerek 7 ve 28 gün uygun sıcaklıktaki kür havuzunda bırakılmıştır. Bu numunelerin 7 ve 28 günlük Basınç dayanımları test edilerek raporlanmıştır. Üç aylık periyotlarla denetimi yapılan firmaların, Hazır beton deney sonuçları bakanlığa bildirilmektedir.
Şube Müdürlüğümüze Bakanlığımızca Tahsis edilen ISUZU Markalı Pick_up teslim alınarak Piyasa Gözetimi ve Denetimi çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır.
Ayrıca Bakanlığımız Müfettişinin isteği üzerine üç adet özel laboratuar ve Müdürlüğümüz Laboratuarı bir hazır beton firmasından ve çelik çubuk imalatçısından numune alarak Karşılaştırma Test Deneyleri yapılmıştır.
Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünde çalışan Teknik personelin Teknik Yeterliliğini arttırmak, İlgili personeli mevzuat ve teknik açıdan yeterli hale getirmek, İlgili Personelin dil eğitimi almasını ve yurtiçi ile yurtdışı teknik gezilere katılımını sağlamak, Kurumumuzun diğer personeli, Piyasa Aktörlerini, İl kamuoyunu konu hakkında bilgilendirmek için tanıtım, broşür,toplantı,eğitim semineri adına 2012 yılı içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşları ile 3 defa ve Müteahhitler Birliği üyeleri ile 1 kez olmak üzere bir araya gelinerek, mevcut koşullar, problem ve sorunların çözüm yolları, kanunda yer alan detaylar hakkında bilgilendirme nitelikli birliktelikler gerçekleştirilmiştir. 
 
1- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları :
a) Teknik Dosya İncelemesi
b) CE ve G işaretlemesi kontrolü
c) Numune alma faaliyeti
 
2- Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuarı Çalışmaları:
a) Taze Beton Deneyleri
b) Sertleşmiş Beton Deneyleri
c) Demir Çekme Deneyleri
d) Zemin Deneyleri
 
PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ÇALIŞMALARI :
Denetimlerde CE ve G işaretlemesi kontrolü ile Teknik Dosya Kontrolleri yapılmıştır. Bakanlığımızın gönderdiği program doğrultusunda PGD çalışmaları devam etmektedir.
 

 
YAPTIRIMLAR
4703 Sayılı Kanun’da yazılı ceza miktarları 01.01.2012 tarihinden itibaren aşağıdaki gösterilen miktarlarda uygulanacaktır.
 
Ceza hükümleri
Madde 12-Bu Kanunun;
 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 2.717 TL, Üst Limit 6.795 TL,
(Yeni, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünleri, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadan piyasaya arz eden üreticilere uygulanır.)
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 13.591TL, Üst Limit 33.981 TL,
 
(Piyasaya güvenli ürün arz etmediği tespit edilen üreticilere uygulanır.)
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt
limit 2.717 TL, Üst Limit 6.795 TL,
 
(Ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamayan, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemeyen; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmeyen, şikayetleri soruşturmayan ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmeyen, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almayan üreticilere uygulanır.)
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 2.717 TL , Üst Limit 6.795 TL ,
 
(İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen üreticilere uygulanır.)
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında alt limit 1.358 TL , Üst Limit 3.397TL ,
 
(Sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz eden; faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi vermeyen dağıtıcılara uygulanır.)
 
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında alt limit 6.795 TL , Üst Limit 16.989 TL ,
(Uygunluk işaretini veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgeleri tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olmadan kullananlara uygulanır.)
 
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında alt limit 33.981 TL , Üst Limit 84.953 TL ,
(İlgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
 
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında alt limit 6.795 TL ,Üst Limit 16.898 TL , İdari para cezası uygulanır.
(Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen; faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, faaliyetleri sona erdikten sonra aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim etmeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.
 

        YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
S.NO ADI SOYADI KADRO ÜNVANI ÇALIŞACAĞI BİRİM
1 Kenan Yusuf GÖKKAYA Jeoloji Müh. Yapı Denetimi Ve Yapı Mlz. Şube M.
2 Mustafa DOĞAN Elektrik Mühendisi Yapı Den.Yapı Malzemeleri /Yapım
3 İrfan YILDIZHAN Yük.Mimar Yapı Den.Yapı Malzemeleri /Yapım
4 Güven ERİŞGEN İnş.Müh. Yapı Den.Yapı Malzemeleri /Yapım / 
5 Songül ŞEKER Mak. Tek. Yapı Den.Yapı Malzemeleri 
6 Adem TEMİZPAK İnş.Tekn. Yapı Den.Yapı Malzemeleri /Lab./Yapım
7 Hacı ASLAN Teknisyen Yapı Den.Yapı Malzemeleri /Lab.
8 Faik ATAÇ Jeo.Müh. (4Cli) Yapı Den.Yapı Malzemeleri /Lab.